Ako blesk z jasného neba prišla správa pre Komárňanov a obyvateľov okolia, že firma, považovaná za rodinné striebro, Vodárne a kanalizácie mesta Komárno (KOMVaK), začiatkom roka nevýhodne založila svoj vlastný majetok. A to bez toho, aby o tom informovala vedenie mesta, ktoré je 100 % vlastníkom spoločnosti.

Zo záložnej zmluvy, ktorú má redakcia Körkép.sk k dispozícii, vyplýva celková záloha KOMVaK-u vo výške 4,79 milióna EUR. Je to ručenie za dlh v celkovej hodnote 2,92 miliónov EUR voči firme HASS, s.r.o..

Scenár z Bratislavy s peniazmi od Penty

HASS, s.r.o. zo Zlatých Moraviec pred niekoľkými rokmi figurovala aj v kauze Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Tá v roku 2010 počas primátorovania Andreja Ďurkovského iba deň pred komunálnymi voľbami získala 49 %-ný podiel v dcérskej spoločnosti BVS, Infra Services. Transakciu za 7 miliónov EUR vtedy financovala Privatbanka, patriaca Pente. HASS, s.r.o tak získala biznis na dlhé roky, BVS totiž u Infra Services objednáva prevádzku a opravy vodovodov a kanalizácií. A aj keď HASS, s.r.o. svoj podiel medzitým vo firme už predala,  Infra Services má zaručené miliónové zárobky na niekoľko rokov dopredu.

Firme HASS, s.r.o. sa darí aj v Komárne. Obchodný vzťah medzi KOMVaK a HASS, s.r.o zďaleka nemožno považovať za štandardný. Vedenie vodárenskej spoločnosti za posledné roky podpísalo niekoľko zmlúv, ktoré značne znevýhodňujú KOMVaK v prospech HASS, s.r.o. Podľa nami získaných dokumentov súčasné vedenie KOMVaK-u od septembra 2010 postupne zaťažilo firmu viacerými pôžičkami a nesplatenými faktúrami za dodaný materiál a vykonané práce, až kým sa celkový dlh voči HASS, s.r.o vyšplhal na 2 292 759,14 EUR.

Z dokumentov vyplýva niekoľko zvláštností. Napríklad, že HASS, s.r.o, aj jeho konateľ Eduard Huňady okrem toho, že pravidelne požičiavajú firme KOMVaK státisíce EUR (napr. 9.5.2012 sám Eduard Huňady ako fyzická osoba požičal KOMVaK-u 605 216,35 EUR), dodávateľským spôsobom vykonávajú pre spoločnosť aj vodárenskú a kanalizačnú činnosť. Ich vzájomné zmluvy o pôžičke sa väčšinou úročia úrokovou sadzbou 5,2 % p.a., pri zmluvnej pokute 0,1% denne z dlžnej sumy až do zaplatenia. Za rok je to 36 %, čo ďaleko prevyšuje maximálnu výšku stanovenú obchodným zákonníkom! Považuje to za vysoké aj riaditeľ spoločnosti Gábor Cséplő a sľubuje nám zmenu v tomto smere.

IMG_0012 - kópia
Sídlo firmy KOMVaK v Komárne. Foto: Körkép.sk

Výsledkom ich štvorročnej „spolupráce“ je nahromadený 2 292 759,14 EUR záväzok spoločnosti KOMVaK voči HASS, s.r.o, založený majetok firmy, neplatenie faktúr načas, upovedomenie o začatí exekúcie, nadmerná strata vody, rozvrátené finančné toky podniku, ekonomická nestabilita.

Nevýhodné zmluvy, vysoké pokuty

Dozorná rada firmy 6.2.2015 konštatovala nevýhodnosť záložnej zmluvy s firmou HASS, s.r.o. Okrem toho sa uvádza, že: „úverové zaťaženie spolu s leasingovými nákladmi sťažujú každodenný chod a zvýšia finančné náklady. Spoločnosť oneskorene platí záväzky. Úvery sú dočerpané, počas roka 2014 sa zhoršilo finančné postavenie akciovej.“ Zistila aj začatie exekúcie, ktorá sa však vďaka dohode o splátkovom kalendári napokon nerealizovala.

Správa dozornej rady už rok pred tým hovorila o viacerých závažných porušeniach vo fungovaní spoločnosti, ktoré negatívne ovplyvňujú hospodársky výsledok firmy. Medzi nimi  rapídne navýšenie záväzkov voči spoločnosti HASS, vyše 30 %-nú a stále stúpajúcu stratu vody na vodovodnej sieti, atď.,. „Dlhodobo realizované investičné akcie naďalej nadmerne zaťažujú chod spoločnosti“, konštatuje sa v správe.

Aj valné zhromaždenie spoločnosti 5. augusta 2014 konštatovala „kritickú výšku zadĺženia spoločnosti cca 6 miliónov EUR.“ Účtovná závierka KOMVaK-u za rok 2014 hovorí o 11,77 miliónov EUR majetku firmy, o  6,85 miliónov EUR záväzku, vrátane záväzku po lehote splatnosti vo výške 779 379  tisíc EUR.

Firma napriek zjavným finančným problémom koncom mája 2013 odkúpila chatu s pozemkom v Patinciach, napísanú na brata predsedu predstavenstva KOMVaK-u, Petra Olláryho za 47 tisíc EUR. Riaditeľ KOMVaK-u nám pre výhodnú cenovú ponuku investíciu obhajoval. V Patinciach je pri tom prebytok ponúkaných nehnuteľností. Kúpnopredajná cena bola stanovená dohodou, podľa vyjadrenia pána riaditeľa KOMVaK-u podľa znaleckého posudku, ktorý nám však nedoručil. Miestni nám dokonca tvrdili, že na rekonštrukcii chaty sa pred časom podieľali stroje KOMVaK-u.

pat
Chata v Patinciach, ktorú KOMVak kúpili od brata Viktora Olláryho. Foto: Körkép.sk

Ak nehnuteľnosť kupovali od príbuzného predsedu predstavenstva a zároveň bez znaleckého posudku, takáto transakcia môže vyvolávať pochybnosti o tom, či šlo skutočne o efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami. Nedôveru môže ešte posilňovať to, že spoločnosť KOMVaK nemá túto kúpnu zmluvu zverejnenú na stránke, hoci zákon to nariaďuje.” – hodnotil Michal Piško z Transparency International Slovensko.

Kto je kto?

Súčasné vedenie KOMVaK-u sa začalo formovať v roku 2002, počas primátorovania Tibora Bastrnáka (vtedy člen SMK, dnes Most-Híd), ktorý je zároveň aj poslancom Národnej rady SR.

Ollary
Predseda predstavesntva KOMVaK-u, Viktor Olláry

 

Predseda predstavenstva Viktor Olláry je na čele spoločnosti nepretržite od decembra 2002, riaditeľ KOMVaK-u Gábor Cséplő začínal o dva roky skôr. Starým harcovníkom je aj ďalší člen predstavenstva, Béla Sánta, ktorý prišiel spolu s Ollárym. Vedenie spoločnosti je na svojich pozíciách bez ohľadu na to, kto je primátorom mesta. Aj keď sa v Komárne medzitým vystriedali už traja primátori. Tretím členom predstavenstva je Štefan Šagát (bývalý poslanecký asistent NR SR za SMK, dnes miestneho poslanca za Most-Híd Imreho Andruskó, ktorý je zároveň aj riaditeľom miestneho gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským). Spoločnosť riadi Gábor Cséplő, jeho manželka takisto pôsobí v KOMVaK-u, je zapisovateľkou valného zhromaždenia spoločnosti.

V dozornej rade podniku sedia takisto politickí nominanti. Predsedom dozornej rady je od roku 2002  dlhoročný miestny poslanec a člen SMK László Győrfy, členom DR predchádzajúci viceprimátor za SMK Béla Szabó a Peter Csudai. Na našu otázku o ich zodpovednosti za vzniknutú situáciu predseda Dozornej rady László Győrfy a člen Dozornej rady Béla Szabó reagovali:

Vďaka investíciám financovaných z eurofondov sa v posledných rokoch firme podarilo navýšiť svoj majetok na takmer 12 miliónov EUR, na spoluúčasť však museli zobrať úvery. Čo sa týka záložnej zmluvy, záloha je vzhľadom na výšku úveru privysoká, hodnota založeného majetku značne prevyšuje výšku úveru. Za súčasných podmienok ďalšie zaťaženie firmy pre nové investície nie je možné. Informovanie o záložnej zmluve až následne – hoci to stanovy umožňovali – považujeme za neakceptovateľné.

Čudné praktiky/mesto v meste

V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám sme sa obrátili na KOMVaK so žiadosťou o poskytnutie všetkých dokladov súvisiacich s hospodárením a ekonomickou činnosťou spoločnosti ako aj jej vedenia. Riaditeľ Gábor Cséplő našu žiadosť najprv ignoroval až do uplynutia zákonom stanovenej lehoty. Po našom upozornení si následne vypýtal ďalší čas na odpoveď, no nakoniec nám požadované informácie odmietol poskytnúť. Získali sme iba nájomnú zmluvu medzi Mestom Komárno a spoločnosťou KOMVaK, ktorú nám poskytlo mesto.

Otázok na vedenie spoločnosti je pritom niekoľko. (Pozri osobitný rozhovor.)

Trestné oznámenie na predsedu predstavenstva

Na predsedu predstavenstva Viktora Olláryho v roku 2009 bolo povedené aj trestné oznámenie. József Káplárom, občanom Maďarskej republiky a konateľom Aqua Venture Izraelské-maďarské vodohospodárstvo. A to za podozrenie z trestného činu podvodu. Káplár vo svojom podaní, ktoré má Körkép.sk k dispozícii opisuje, ako ho v roku 2004 súčasný riaditeľ KOMVaK-u, Gábor Cséplő za účelom investičnej možnosti zoznámil s Viktorom Ollárym, ktorý bol v tom čase spoločníkom aj vo firme T & O – Bašty, spol. s r.o. Ako sa v trestnom oznámení uvádza, 17. novembra 2004 Káplár poskytol bezúročnú pôžičku vo výške 187 000 EUR firme Viktora Olláryho,  T & O – Bašty, spol. s r.o., ktorú do dnešného dňa nesplatil. V trestnom oznámení Káplár uvádza, že sa Olláry “ odvolával, že od nás požičané peniaze odovzdal Tiborovi Bastrnákovi, primátorovi mesta Komárno, na podporu investícií.” Ako tvrdí, Olláry neskôr namiesto toho, aby dlh splatil, „reagoval vyhrážkami, že má silné politické vzťahy, a vraj má veľmi dobrý kamarátsky vzťah s vedením polície, a teda je chránený.”

bastrnák_tibor
Tibor Bastrnák, poslanec NR SR za Most-Híd, bývalý primátor mesta Komárno.

 

Káplár nám svoje tvrdenia potvrdil. „Stojím si za tým aj dnes,“ povedal. Na Olláryho a jeho firmu podal dokopy tri trestné oznámenia. „Išlo nám o pravdu,“ vysvetľoval. V Maďarsku prebehlo viacero súdnych pojednávaní, z procesných dôvodov však boli zastavené.

Olláryho sa nám napriek veľkej snahe nepodarilo zastihnúť. Na naše otázky, výzvy, telefonáty, ani žiadosti o stretnutie nereagoval. Tvrdenia Káplára v tom čase v maďarskej tlači označil za očierňujúcu kampaň voči svojej osobe, a avizoval podanie trestného oznámenie. Odpovedi na otázku ohľadom požičaných peňazí sa však pre maďarskú tlač vyhol.

rd ollary
Rodinný dom Viktora Olláryho v Komárne. Foto: Körkép.sk

Z vyjadrení Jaroslava Mačeka z krajskej prokuratúry v Nitre pre Körkép.sk ohľadom trestného oznámenia na pána Olláryho vyplýva, že slovenské orgány predmetné trestné stíhanie vyriešili šalamúnsky. “Časť trestného oznámenia, týkajúca sa podozrenia z trestného činu podvodu,  zostala odložená, nakoľko o nej paralelne konali maďarské orgány činné v trestnom konaní, ktoré dospeli k záveru, že sa nejedná o podozrenie z trestného činu podvodu, pretože ide o nesplnenie záväzku vrátiť požičané peniaze, čo samo o sebe nie je trestným činom. Trestné stíhanie vo veci trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (pozn. keďže príjem z pôžičky 187 000 EUR nezaviedol do účtovníctva spoločnosti) bolo začaté uznesením vyšetrovateľa PZ zo  dňa  05.03.2010. Následne bolo prerušené uznesením vyšetrovateľa zo dňa 29.04.2011 z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči určitej osobe.”

Zaujímavosťou sú však aj ďalšie skutočnosti okolo Viktora Olláryho. Podľa nami získaných dokumentov firma IVV, kde je konateľom, pravidelne fakturuje KOMVaK-u, kde zastáva post predsedu predstavenstva, prenájom priestorov na firemné účely. Olláry si ako konateľ firmy IVV, s.r.o  necháva vyplácať faktúry za prenájom priestorov spoločnosťou KOMVaK, kde je dlhé roky predsedom predstavenstva. Peniaze sám sebe. V rokoch 2011 – 2013 takýmto spôsobom bolo fakturovaných minimálne 6 819,56 EUR.

Konateľom firmy IVV, s.r.o. je sám Olláry, vlastníkom IVV, s.r.o. je DOMINIUM, spol. s.r.o., kde jedinou spoločníčkou je jeho manželka Csilla Olláry.

Pochybnosti o efektivite nakladania s verejnými prostriedkami môžu vyvolávať aj prenájmy priestorov, ktoré vodárňam fakturuje ich predseda predstavenstva. Nie je vylúčené, že vodárňam šéf ich predstavenstva prenajíma priestory výhodne, no vylúčený nie je ani opak, že vďaka svojej pozícii dokáže vlastné priestory prenajímať za cenu vyššiu ako je trhová. Podobným špekuláciám sa dá predísť  transparentnou súťažou, ktorá by mohla efektívnosť prenájmov preveriť aj v praxi” – hodnotil nám tieto transakcie Michal Piško z Transparency International Slovensko.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Po medializovaní založenia majetku firmy v 100 %-nom vlastníctve mesta mestské zastupiteľstvo už zasadalo niekoľkokrát. Novozvolený primátor László Stubendek (ktorý je členom SMK, no voči spoločnému kandidátovi SMK – Most-Híd Attilovi Czírioviovi kandidoval ako nezávislý) nás informoval, že ich táto informácia prekvapila, a okamžite avizoval nezávislý audit v spoločnosti KOMVaK. Na marcovom zastupiteľstve došlo aj k zmene stanov spoločnosti, aby založenia majetku podniku bez vedomia mesta už nebolo možné vykonať. „Zúžili kompetencie vedenia firmy a rozšírili práva mestského zastupiteľstva, ktoré bude musieť dať vedeniu firmy súhlas na všetky závažnejšie rozhodnutia,” informovalo mesto po zasadnutí zastupiteľstva.

Pikantné na celej záležitosti je, že Olláry ostáva naďalej predsedom predstavenstva spoločnosti KOMVaK. Frakcia Most-Híd, vrátane Tibora Bastrnáka a Imreho Andruskóa, ho dokonca navrhla za člena finančnej komisie mesta, ktorá kontroluje aj samotnú spoločnosť. Primátor mesta síce rozhodnutie najprv vetoval, zastupiteľstvo s podporou nezávislých poslancov pod vedením viceprimátora Bélu Keszegha však Olláryho opätovne presadilo.

Opýtali sme sa predsedu SMK na zodpovednosť strany za svojich nominantov v podniku. „Po komunálnych voľbách sa vedenie SMK rozhodlo k nevídanému kroku, došlo k zrušeniu miestnej organizácie v Komárne. Odvtedy miestny zväz funguje s novými ľuďmi. Dúfam, že tento krok prispeje k zlepšeniu situácie v Komárne“ – reagoval pre Körkép.sk predseda SMK József Berényi. Od Bélu Bugára sme chceli vedieť odpoveď na ich politickú zodpovednosť za nomináciu Viktora Olláryho do komisie mesta, no predseda strany Most-Híd na naše otázky nereagoval. Takisto nereagoval ani poslanec Národnej rady SR a bývalý primátor Komárna Tibor Bastrnák ohľadom 187 000 EUR, ktoré mu podľa tvrdení pána Káplára Viktor Olláry odovzdal.

Olláry to zjavne vie hrať na všetky strany. Formálne je síce členom SMK, do komisie dopravy na nitrianskej župe sa však dostal vďaka nominácii SMER-u.

Andrusko
Imre Andruskó, Most-Híd. Foto: fb

Miestny poslanec Imre Andruskó mu naďalej dôveruje a považuje ho za dobrého odborníka. Verí, že nové stanovy zlepšia vzájomnú komunikáciu medzi firmou a mestom. „Firma priniesla mestu najviac cudzích zdrojov. K žiadnemu porušeniu zákona nedošlo“ konštatoval. V Dozornej rade však očakáva zmeny, keďže jej súčasný predseda, László Győrfy, už nie je miestnym poslancom.

Neistý osud kľúčovej firmy mesta

Dianie okolo KOMVaK-u značne ovplyvnilo aj predvolebný boj pred komunálnymi voľbami. Atmosféra v meste bola hustá, KOMVaK hral významnú rolu v kampani. Napäté vzťahy medzi miestnymi politikmi, ktorí vedenie podniku podporujú a ich konkurentmi naďalej pretrvávajú.

Ľudia očakávajú rázne zmeny a rozvoj. V politike funguje hospodárska loby, čo má aj dôsledky“ – vyjadroval sa v kampani dnešný primátor Komárna Stubendek. Attila Czíria, spoločný, porazený kandidát SMK a Mostu-Híd považoval „spôsoby Stubendeka za prekonané“ a sľuboval „novú dynamiku“.

Osud firmy značne ovplyvňuje aj život samotných obyvateľov Komárna aj regiónu. Teraz sa už bojuje o to, aby dlhy KOMVaK-u nedostali spoločnosť do bankrotu, a aby sa založený majetok nedostal do vlastníctva veriteľa. Mohlo by ísť o dopredu pripravený scenár ako privatizovať majetok.

Vzťah vodárenských spoločností v Bratislave a v Komárne s vedením mesta vykazuje paralelu. „Bratislava je v katastrofálnej finančnej situácii. Mestské podniky sú súčasťou mesta, nie autonómnymi jednotkami. Táto situácia sa týka aj ich. Pri nakladaní s financiami vyžadujem zodpovedný a profesionálny manažérsky prístup, o ktorom ma súčasné vedenie BVS nepresvedčilo, preto som dal návrh na odvolanie predsedu predstavenstva,“ povedal 9. marca Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Ako vidno, situácia v Komárne je v mnohom podobná. Ide o to, či sa vyskúšanému scenáru podarí zabrániť, alebo mesto definitívne stratí firmu, ktorá im dodáva pitnú vodu.

Zsolt Király

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Eddig 3 olvasónak tetszik ez a cikk.